GiftedGustyBlackDay (알파위키:뻘토론 보관함) 백업본20220623002


#1 221.167.189.292022-06-23 11:15:28
ㄴㅇㄹ머ㅏㅣㅁㄴ치ㅏㅓㄹㄴㅇ머ㅏㅣㄴㅇ러ㅣㅏ머ㅏㅣㄴㅁㄹ어ㅏㅣㅇㅁㄴ러ㅣㅏㅓㅏㅣㅇㄹㄴ머ㅏㅣㄴㅇ러라너아ㅓㅣ러ㅏㅣㅁ너ㅏㅣㅇㄻㄴㅇㄹ
#2 Gwangtori2022-06-23 12:11:57
스레드를 알파위키:뻘토론 보관함로 이동
#3 Gwangtori2022-06-23 12:12:15
스레드 주제를 20220623002로 변경
#4 Gwangtori2022-06-23 12:12:18
스레드 상태를 close로 변경